Europark - Europejski Park Rozrywki - 156 ha

Europejski Park Rekreacji (Europark) to nazwa terenów inwestycyjnych w Elblągu położonych we wschodniej części miasta, rozciągających się od kąpieliska miejskiego przy ul. Moniuszki, poprzez Bażantarnię aż do ul. Łęczyckiej,  pomiędzy ulicami: Marymoncką, Chrobrego, Podchorążych, Gen. Józefa Bema, Wschodnią.

Obszar przylega do miejskich terenów o wybitnych walorach krajobrazowych i poznawczych, położony na styku z parkiem krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, obejmujący dwa wzgórza: Gęsią Górę  i Górę Chrobrego.

Obszar przylega do miejskich terenów o wybitnych walorach krajobrazowych i poznawczych. Centralnym punktem tego obszaru jest Góra Chrobrego, a jego naturalnym zapleczem - Bażantarnia.

Europark ma być kompleksem turystyczno-rekreacyjnym, w skład którego mają wejść m.in. trasy spacerowe i trekkingowe, muszla koncertowa, szlak kajakowy, ośrodek sportów zimowych, rowerowych i konnych, park wodny i tzw. park przygody.

Teren, który został objęty pracami koncepcyjnymi to ok. 185 ha gruntów z przeznaczeniem na kompleks turystyczno-rekreacyjny. Założenia tej koncepcji można obejrzeć na makiecie, prezentowanej w holu Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu przy ul. Sulimy 1.

Główne założenia projektu

Przyjęto, że teren Europarku będzie odwiedzało rocznie około 2 mln osób, a dziennie około 5 tysięcy, z czego 70% użytkowników to goście z zewnątrz miasta korzystający z atrakcji i rozrywki lub przejezdni turyści. Określono średnią pojemność terenu na: 25 osób / ha / 1 dzień. Taka liczba użytkowników generuje przykładowo konieczność przygotowania 3.500 miejsc postojowych zlokalizowanych na 9 ha.

W parku wyodrębniono 3 strefy obciążeń użytkownikami:

  • strefa miejska - użytkowana najintensywniej, zlokalizowana po obu stronach obwodnicy
  • wschodniej,
  • strefa eco – użytkowana ekstensywnie ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, strefa komercyjna przeznaczona do zagospodarowania przez inwestorów zewnętrznych.

Zaprojektowano 20 zespołów funkcjonalnych, które uwzględniają dotychczasowe zagospodarowanie terenu, przeszłość i tradycję odczytaną z historii oraz nowe elementy rekreacyjne, sportowe i rozrywkowe. Znajdą się tutaj: stoki do uprawniania zimą i latem

narciarstwa i saneczkarstwa, dolinki do treningów strzeleckich, jary i wąwozy dla wypraw w parku przygody, korty i boiska w centrum sportowym, błonia koncertowe, urządzone place zabaw dla dzieci, miejsca do odpoczynku i kontemplacji. Gastronomia, miejsca edukacyjne, punkty obsługi i sanitariaty będą dopełniały zagospodarowanie zespołów.

Przewiduje się ścieżki dla spacerowiczów, cyklistów, rolkarzy, dróżki biegowe i rekreacyjne z urządzeniami do ćwiczeń. Cały układ wewnętrznej komunikacji powiąże promenada wzdłuż zbiorników wodnych biegnąca z północy na południe, na której znajdują się placyki do wypoczynku, pomosty nad wodą, punkty widokowe skierowane na atrakcyjne elementy krajobrazu, urządzenia do ćwiczeń oraz indywidualna mała architektura o prostych, podkreślonych czystą barwą formach.

Dla sprawnego i szybkiego skomunikowania całego parku zaprojektowano kolejkę, której małe wagoniki dojadą do najatrakcyjniejszych miejsc. Dojazdy do parku zapewnią ulice

znajdujące się w sąsiedztwie oraz planowana obwodnica, parkingi zlokalizowano na obwodzie w pobliżu głównych zespołów funkcjonalnych.

Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru przestrzeni Europarku zaprojektowano jednorodne zespoły architektoniczne stwarzając „kod architektoniczny” oparty na tradycyjnych formach historycznych zespołów zabudowy występujących na terenie Żuław, Warmii i Mazur.

Do funkcji wejść bramnych, przystanków kolejki, wiat rekreacyjnych, gastronomii, hoteli, edukacji i spotkań przetworzono dawne formy mieszkalne (dom podcieniowy, dwór), gospodarcze (składzik, obora, stajnia, stodoła), przemysłowe (spichlerz, młyn), produkcyjne  (gorzelnia, cegielnia) i usługowe (karczma, szkoła, poczta).

Istotną rolę w kształtowaniu zabudowy ma wzajemne położenie i układ obiektów tworzących poszczególne zespoły. Pierwotnie były to układy zagrody domkniętej tworzącej zabudowę wokół prostokątnego dziedzińca lub zagrody z budynkiem mieszkalnym stojącym w głębi, oddzielonym od wjazdu bramą i podwórkiem. „Kod” dopuszcza tworzenie zespołów zabudowy w oparciu o kształty tradycyjnych zagród i folwarków oraz ich transformacje. Określa gabaryty zabudowy, nachylenie i kształty dachów, rodzaje materiałów. Zaleca stosowanie drewna, cegły, kamienia, dachówki ceramicznej, tynku oraz stonowanych naturalnych kolorów.

Europark to teren o różnorodnych, rozwiniętych i niepowtarzalnych formach przyrodniczych i krajobrazowych, przewidziano utrzymanie naturalnego charakteru zieleni, układów wodnych i ukształtowania terenu. Nowe zespoły funkcjonalne wprowadzono tak, aby w minimalnym stopniu naruszyć środowisko naturalne. Zaplanowano nowe nasadzenia z roślinności siedliskowej uzupełnione łąkami kwietnymi.

Parki formowane zastosowano w strefie miejskiej, a na pozostałym terenie zaplanowano jedynie cięcia sanitarne, prześwietlenia i przecinki. Założono, że infrastruktura otoczy teren Europarku zewnętrznym pierścieniem niezbędnego uzbrojenia. Przewidziano zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, elektryczność, gaz i energię cieplną. Wody opadowe zebrano, poprzez urządzenia separujące zanieczyszczenia, do zespołu wodnego towarzyszącego promenadzie. Alternatywnie, zgodnie z rozwojem technologii, na potrzeby poszczególnych zespołów zabudowy, można w dalszych opracowaniach projektowych przewidywać odnawialne źródła energii i proekologiczne rozwiązania wodno-ściekowe.

Tereny inwestycyjne – podział na 5 stref

 

Teren inwestycyjny nr1

Park wodny z infrastruktura towarzyszącą

Teren inwestycyjny nr2

Kompleks wypoczynkowo rekreacyjny

Teren inwestycyjny nr3

Centrum sportów zimowych

Teren inwestycyjny nr4

Park przygodowy powiązany z funkcją usługową

Teren inwestycyjny nr5

Centrum sportowo – rekreacyjne

 

 

 

 

 


Dodatkowe zdjęcia