Jak założyć własną firmę?

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • numer NIP (jeżeli posiadasz)
 • dane dotyczące adresu zamieszkania (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy)
 • dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura)
 • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), więcej informacji na stronie GUS
 • nazwę przyszłej firmy
 • numer konta bankowego
 • formularze ZUS (ZZA, ZUA, ZCNA) - jeżeli chcesz je złożyć za pośrednictwem CEIDG
 • informację o wyborze formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej - więcej informacji

Przygotowanie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną:

 • zarejestruj się na platformie ePUAP w celu uzyskania tzw. profilu zaufanego, pozwalającego na elektroniczny kontakt z urzędami https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • załóż konto na CEIDG
 • za pomocą kreatora dostępnego na stronie CEIDG wypełnij wniosek CEIDG-1

Przygotowanie wniosku do złożenia w gminie:

(jeśli wniosek będzie złożony bez narzędzi elektronicznej autoryzacji):
 • wniosek wypełniony w systemie CEIDG należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Dniem złożenia wniosku jest dzień jego podpisania elektroniczną formą autoryzacji.
 • w przypadku gdy nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego i wypełniłeś wniosek przy użyciu kreatora CEIDG, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku udaj się do urzędu gminy/miasta w celu złożenia podpisu na wniosku. Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wniosek papierowy został podpisany w obecności pracownika Urzędu Gminy.
 • podpisany wniosek stanowi podstawę wpisu lub zgłoszonych zmian do CEIDG.
 • wpis widoczny jest najpóźniej następnego dnia roboczego w bazie CEIDG.

Poza podaniem niezbędnych danych osobowych (PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców etc.), koniecznie trzeba określić m.in.:

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, inne ewidencje)
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
 • adres firmy i miejsca wykonywania działalności
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności
 • nazwę firmy

Jeżeli:

 • nie posiadasz numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane przez odpowiednio przez Urząd Skarbowy i GUS
 • wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to - gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku
 • wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

więcej informacji nt. wpisu do CEiDG

Wniosek do CEIDG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek ZUS, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do CEIDG, ZUS sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, bez potrzeby osobistego ich składania (ZFA, ZBA,ZAA).

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem urzędu gminy/miasta . Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w urzędzie gminy/miasta następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 •  ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu gminy/miasta nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA:

 •  jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą,
 •  jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

 Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, z którą współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS-ie.

Formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług), należy złożyć zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

więcej informacji

Posiadanie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe więcej informacji.
Wyrobienie pieczątki nie jest wymagane przepisami, ale w praktyce okazuje się przydatne więcej informacji.

 

Życzymy powodzenia w realizacji swojego pomysłu na biznes w Elblągu!