Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (skrót WMSSE) to instytucja wspierająca rozwój gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego poprzez udzielanie, w imieniu Skarbu Państwa, w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie nowych inwestycji gospodarczych.

Podstrefa Elbląg to jedna z najprężniej rozwijających się podstref Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny dostępne dla potencjalnych inwestorów zlokalizowane są w przemysłowej dzielnicy miasta – Modrzewinie Południe - wokół Elbląskiego Parku Technologicznego.

Sprawdź dostępne Tereny inwestycyjne w Elblągu

 

Inwestorzy mogą liczyć na pomoc publiczną w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wsparcie jest również udzielane przedsiębiorcy poprzez zwolnienia z podatku dochodowego.

Możliwa jest również pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Podatnicy podatku od nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy, działający na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo realizujący zadania z zakresu administracji publicznej, zwolnieni są również z podatku od nieruchomości.

30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, może uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej (zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego). Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. W naszym przypadku jest to Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania w Elblągu i objęcia terenu inwestycyjnego Decyzją o wsparciu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przez Strefy – kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

 • kosztów nowej inwestycji
 • zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać. 

Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się wydatki inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji, będące: 

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje wyłącznie dochody uzyskane z działalności, której zakres jest określony w Decyzji o wsparciu.

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Pozostałe to przedsiębiorstwa duże.

Jeżeli interesują Państwa tereny przemysłowe pod inwestycje, chcielibyście skorzystać z największych obowiązujących w Polsce ulg podatkowych i zależy Wam na nowoczesnej infrastrukturze, pozwalającej na optymalne funkcjonowanie niemal każdego przedsięwzięcia – trafiliście pod właściwy adres. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Każda firma decydująca się zainwestować w Elbląg i spełniająca określone prawem warunki może uzyskać:

 • zwolnienie z podatku dochodowego na najwyższym poziomie w kraju tj. 50-70% z tytułu nowej inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii w Elbląskim Parku Technologicznym zlokalizowanym na terenie Modrzewiny Południe,
 • opiekę inwestycyjną ze strony miasta zapewnioną przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości
 • wsparcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w rekrutacji wykwalifikowanej kadry.

 

Aby skontaktować się z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną należy wysłać e-mail lub zadzwonić pod wskazany numer telefonu:

Telefon.: +48 89 535 02 41

E-MAIL: WMSSE@WMSSE.EU

Adres korespondencyjny: UL. BARCZEWSKIEGO 1, 10 - 061 OLSZTYN

 

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w grunty przemysłowe w województwie warmińsko mazurskim i do tego w Elblągu, Elbląski Park Technologiczny pomoże Ci w wyborze odpowiedniej działki inwestycyjnej oraz formalnościach z tym związanych.

Kontakt dla inwestorów:
Elbląski Park Technologiczny
ul. Sulimy 1, III p. pokój 414, 
82-300 Elbląg 

e-mail: invest@umelblag.pl, 
telefon: 55 239 32 90 lub 55 239 33 17

 

 
Grunt na medal 2021

 

 

Elbląg zwycięzcą konkursu "Grunt na medal 2021"

 

Elbląg zajął I miejsce w województwie warmińsko – mazurskim w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2021”.
Jedna z naszych działek uzyskała tytuł najbardziej atrakcyjnego obszar dla potencjalnych inwestorów w województwie warmińsko - mazurskim.