FAQ

1. Co to jest działalność gospodarcza?

Działalnością gospodarczą zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1829 z póź. zm.), jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

2. Firma przedsiębiorcy - definicja

Firmą przedsiębiorcy jest nazwa, pod jaką będzie wykonywana działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Firma przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

3. Jak określić zakres działalności?

W momencie podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej musimy określić, czym będzie się zajmować nasza firma i ustalić zakres działalności.
Dużym ułatwieniem we właściwym wyborze profilu działalności jest katalog Klasyfikacji Działalności, zawierający pełen wybór rodzajów działalności gospodarczej wraz z oznaczeniami numerowymi. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007 .

Kody PKD składają się z pięciu poziomów:

Sekcja – 21 grupowań rodzajów działalności, oznaczona symbolem jednoliterowym,

Dział – 88 grupowań rodzajów działalności, oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym,

Grupa – 272 grupowania rodzajów działalności, oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym,

Klasa – 615 grupowań rodzajów działalności, oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym,

Podklasa – 654 grupowania rodzajów działalności, oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym.

Pierwsze 4 poziomy obejmują klasyfikację na poziomie europejskim – do poziomu klasy PKD 2007 jest zgodna z klasyfikacją europejską NACE Rev.2. Poziom 5 (podklasa) przedstawia klasyfikację na poziomie krajowym.

Wyszukiwarki PKD: GUS i Ministerstwo Rozwoju .

Jeżeli przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy nie przewidzimy wszystkich możliwych zakresów działania naszego przedsiębiorstwa, nie będziemy mogli w tych obszarach prowadzić działalności. Wówczas konieczne będzie zgłoszenie tych zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Statystycznym.

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Co z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie.

Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Szczegółowe procedury urzędowe związane z wypełnianiem wniosku w CEIDG znajdują się tutaj.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny, a następnie:

 • wejść na stronę www.biznes.gov.pl i założyć swoje konto
 • wypełnić wniosek elektroniczny
 • podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • wysłać wniosek

na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym (podpis na wniosku przesłanym listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza). Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy, a jest niepoprawny - organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku z terminem uzupełnienia do 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

 1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP);
 3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników(ZUS/KRUS);
 4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
 5. przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 6. przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
 7. przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 8. przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów;
 9. przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia:
  1. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
  2. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
  3. zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
  4. zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b.

(zgłoszeń o których mowa w pkt 9 można również dokonać za pośrednictwem CEIDG).

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

5. Numer NIP

Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą i posiadające nadany numer NIP dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego na wniosku CEIDG-1 składanym do CEIDG.

Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu, do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością, posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam nadany jako osobie fizycznej. Natomiast osoby fizyczne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą i nieposiadające nadanego numeru NIP, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na wniosku CEIDG-1. Przekazane przez CEIDG dane zawarte we wniosku wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG stanowią podstawę dla naczelnika urzędu skarbowego – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do nadania numeru NIP. Potwierdzeniem nadania NIP jest ujawnienie tego numeru w CEIDG. Informacja o NIP jest automatycznie przekazywana do CEIDG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia.

Nadanie numeru NIP dla tych osób następuje nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Od momentu przekazania do Urzędu Skarbowego danych zawartych we wniosku CEIDG-1 wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG (lub nadania numeru NIP) mamy obowiązek podawać numer NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT, ma obowiązek rejestracji dla celów podatkowych, m.in. podatku od towarów i usług. Dla płatników VAT: druk zgłoszeniowy VAT-R należy złożyć zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

Urzędy Skarbowe działające na terenie Miasta Gdańska:

1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

2. Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku

3. Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

Wszystkie wzory formularzy zgłoszeniowych możesz pobrać ze strony: www.mofnet.gov.pl

6. Numer REGON

Proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON nie wymaga bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Wpis przedsiębiorcy do rejestru REGON dokonywany jest przez urząd statystyczny na podstawie danych przesłanych przez CEIDG, zawartych we wniosku CEIDG – 1, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Informacje o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym są udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

W rejestrze tym znajdą się następujące informacje o naszej firmie:

 • nazwa i adres siedziby, a także nazwisko i imiona właściciela,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • w przypadku spółki cywilnej także numery identyfikacyjne wspólników, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona wspólników spółki cywilnej,
 • forma prawna i forma własności,
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • daty powstania, rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia wykonywania działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji).

Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG – 1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wskazane osoby zobowiązane są do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania. Zniesiony został wymóg posługiwania się w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru na pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych.

7.  Rachunek bankowy

Założenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe.
Na mocy art. 22 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1)    stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2)    jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu zgodnie z art. 61 §1 z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Natomiast zgodnie z art. 61 § 1a i 1 b (odpowiednio) zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa powyżej i mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) może nastąpić w gotówce.

Ilekroć w Ordynacji podatkowej używa się terminu „rachunek bankowy” w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy rozumieć także rachunek tego przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich organów (tj. Urzędu Skarbowego i ZUS-u) o rachunkach bankowych oraz o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego firmy (np. o przeniesieniu do innego banku, zmianie numeru rachunku). Zmiany należy zgłosić za pomocą formularza CEIDG – 1 w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

8. Podpis elektroniczny oraz profil zaufany

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby składającej wniosek oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest numer NIP.

W celu podpisania wniosku można skorzystać z:

 • podpisu elektronicznego do kontaktów z administracją i zastosowań biznesowych z certyfikatem kwalifikowanym (należy skorzystać z usług jednego z podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne)
 • nieodpłatnego profilu zaufanego (tylko do kontaktów z administracją) na platformie ePUAP. W tym celu  należy założyć konto na epuap.gov.pl, a następnie złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego i potwierdzić go w ciągu 14 dni w jednym z punktów potwierdzających profil zaufany.

Wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zwalnia przedsiębiorcę od osobistej wizyty w urzędzie!

9. Pieczątka

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG oraz otrzymaniu NIP-u, można wyrobić pieczątkę firmową. Będzie ona niezbędna do załatwiania formalności w urzędach, a także przy wystawianiu rachunków i faktur. Znacznie ułatwi też wypełnianie druków. Warto ją wyrobić jak najszybciej. W Gdańsku jest wiele punktów, w których wykonanie takiej pieczątki zlecić można na poczekaniu. Zależnie od typu pieczątki będzie to nas kosztowało od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
Na pieczątce umieszczamy:

 • pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko,
 • adres siedziby firmy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Nie ma już obowiązku umieszczania na pieczątce firmowej numeru REGON.
Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu, adresy e-mail oraz strony www., czyli danych ułatwiających kontakt z firmą.  

10. Pełnomocnik

Zarówno do złożenia wniosku CEIDG - 1, jak i do występowania przed innymi urzędami przedsiębiorca może ustanowić pełnomocnika. Od stycznia 2012 r. wpisowi do CEIDG podlegają dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG. W zakresie wskazanym we wniosku o wpis do CEIDG nie jest wymagane posługiwanie się wobec organów administracji publicznej odrębnym dokumentem pełnomocnictwa. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia spraw w imieniu przedsiębiorcy - w takim przypadku nie ma obowiązku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej (nie ma to zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej).
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem.

Z dniem 01.07.2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą" dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej i zgłasza się je wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Więcej informacji tutaj.

11. Formy opodatkowania

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG.

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy są wspólnikami spółki cywilnej lub prowadzący działalność w formie osobowych spółek handlowych, będą podlegali opodatkowaniu dochodów pochodzących z tej działalności na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podejmując decyzję o prowadzeniu określonej działalności gospodarczej, należy dokonać wyboru opodatkowania podatkiem PIT (podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Wybór ten wpływa na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jaką zamierzamy prowadzić, zakres działań, wysokość spodziewanych przychodów i kosztów ich uzyskania, koszty związane z prowadzeniem księgowości. Warto ustalić, czy zamierzamy korzystać z ulg podatkowych, czy będziemy rozliczać się ze współmałżonkiem albo na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zmiana formy opodatkowania na inną jest możliwa, ale dopiero z początkiem kolejnego roku podatkowego. Jak stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, dla podatników PIT rok podatkowy jest równy z rokiem kalendarzowym. Decyzję o zmianie formy opodatkowania w nowym okresie rozliczeniowym należy zgłosić do dnia 20 stycznia, do właściwego urzędu skarbowego. Przeczytaj w jaki sposób zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Więcej informacji oraz poradniki dla podatników i płatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej (stawka 18% lub 32%) od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, występują w sytuacji, gdy podatnik dokonał wyboru takich zasad, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle.

Stawka jednolita (podatek liniowy)

Podatek w tej formie płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, należy od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty również wykazuje się w odpowiedniej ewidencji (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z przepisami o rachunkowości). Należny podatek według 19% stawki oblicza się niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę wpłaca się już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnięty został dochód. Przy tej formie opodatkowania nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie można też korzystać z ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Podatek oblicza się od przychodu, którego nie można pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności i w 2015r. wynosiła:

 • 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek, związanych z zakwaterowaniem,
 • 10% od przychodów z odpłatnego zbycia określonych praw majątkowych lub nieruchomości wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • 8,5% przychodów osiąganych m.in.: z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m. in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów osiąganych m. in.: z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu.

Przy tej formie opodatkowania należy prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie. Można nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód. Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełnić przede wszystkim następujące warunki: prowadząc działalność, nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenie i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z tą działalnością. Można natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę, należy tylko pamiętać o limitach zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności. Współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, dozwolone jest natomiast, aby pracował razem z podatnikiem.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług - VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • towary objęte remanentem likwidacyjnym;
 •  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego są zwolnione od podatku VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty będącej proporcją limitu wartości sprzedaży przewidzianego na cały rok (ustalonego ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług , i wynoszącego 150 000 zł) i okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, w którym rozpoczęto działalność. W przypadku przekroczenia tej kwoty wynikającej z proporcjonalnego zestawienia limitu rocznego i okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, zwolnienie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą traci moc i z momentem przekroczenia tej proporcjonalnej kwoty opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Podstawą zwolnienia jest art. 113 ww. ustawy.
Zwolnienie nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 113 ust. 13 ww. ustawy.

„(…) 13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1)    dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

-   energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

-   wyrobów tytoniowych,

-   samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2)    świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3)    nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Obowiązki podatnika VAT

Do głównych obowiązków podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych należy zaliczyć:

 • dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
 • wystawianie faktur VAT,
 • składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT,
 • terminowe wpłacanie podatku do Urzędu Skarbowego.

Kalkulator VAT

12. Ubezpieczenie społeczne

Nowy system rejestracji działalności gospodarczej pozwala, podobnie jak dotychczas, na zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedsiębiorcy – osoby fizycznej jako płatnika składek równocześnie ze składaniem wniosku CEIDG. ZUS, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek, bez potrzeby osobistego ich składania w ZUS (ZFA, ZBA, ZAA).

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w jednostce ZUS lub za pośrednictwem urzędu miasta/gminy. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w urzędzie miasta/gminy następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej)
 • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych)
 • ZUS ZCNA (zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego)

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem urzędu miasta/gminy nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w ZUS-ie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA:

 • jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą,
 • jeśli zawiesza lub wykreśla działalność gospodarczą w trakcie miesiąca.

Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, z którą współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS-ie.

Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście, przez pełnomocnika (qymagane jest pełnomocnictwo na piśmie, nie musi być potwierdzone notarialnie) lub wysłać listem poleconym.

Obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z ZUS drogą elektroniczną (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufności i integralności danych) umożliwia darmowy program Płatnik, przeznaczony do użytkowania przez płatników składek oraz podmiotów upoważnionych (w tym pracowników biur rachunkowych). Program można pobrać bezpośrednio ze strony ZUS albo skorzystać z wersji na płycie CD-ROM, które są dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS (lista jednostek).

Program Płatnik posiada m.in. funkcję przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych różnego typu oraz ich weryfikacji, a także wydruku tych dokumentów. Jest on przystosowany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej opatrzonych wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Podręczniki administratora, użytkownika, opis zbiorów danych osobowych przechowywanych w programie "Płatnik" do pobrania.

Pomoc przy obsłudze programu można uzyskać, dzwoniąc na infolinię pod numer 801 400 987 lub (22) 560 16 00 - konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00, a Automatyczny System Informacyjny dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodni  lub kierując pytanie na adres cot@zus.pl .

Wzory ZUS ZUA i ZUS ZZA oraz informacja o możliwości elektronicznego ich składania dostępne są na stronie ZUS .

Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na potrzeby obliczania składek ubezpieczeniowych ustala Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 19 ust. 10 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Aktualne wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podane są do wiadomości w portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce "Składki i świadczenia".

Warto pamiętać, że część osób, które zakładają pozarolniczą działalność gospodarczą, może ubiegać się o prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na korzystnych zasadach. Dla nich przez 24 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek może wynosić nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku ogłasza się w stosownym obwieszczeniu Rady Ministrów, publikowanym w Dzienniku Ustaw. W roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850,- zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.).

13. Zezwolenia, koncesje

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej.

Warto przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej sprawdzić czy wybrany przez nas rodzaj działalności wchodzi w zakres działalności regulowanej i wymaga wydania koncesji lub zezwolenia.

Wyszukiwarka procedur - jak i gdzie uzyskać pozwolenie / zezwolenie / licencję / koncesji.

14. Tytuł prawny do lokalu

Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc, jeśli posiada oraz adres do doręczeń). Przedsiębiorca nie musi jednak go dołączać do wniosku o wpis ani okazywać dokumentów zarówno składając wniosek on-line jak i papierowo w urzędzie gminy.

Jednakże w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przestawienia tytułu prawnego lub dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych. Jeżeli pomimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany wpisu, zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.

Dodatkowo osoba, której dane adresowe zostały wpisane do CEIDG bez tytułu prawnego, po dokonaniu wykreślenia w drodze decyzji, może wystąpić z wnioskiem aby dane adresowe nie były publikowane.