Podatki i opłaty

 
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – bezpłatny Więcej ...

 

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1m2

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,47 zł od 1 ha

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł od 1m2

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkaniowych 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkaniowych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, w tym:

a) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę 1 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7

b) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania ścieków 1,5 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

 

Opłata skarbowa:

- od podania - 5 zł

- od każdego załącznika do podania - 50 gr

- od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł

- od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby - 56 zł

- od złożenia pełnomocnictwa - 17 zł

Uwaga:

Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa:

1. od podania - 5 zł

2. od każdego załącznika do podania - 50 gr

3. od pozwoleń wydawanych na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

• budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł

- nie więcej niż - 539 zł

• budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł

• innego budynku (punkt katechetyczny, kaplice) - 48 zł

• studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł

• budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł

• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł

• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do1 km- 105 zł

• innych budowli - 155 zł

• urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

- od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkaniowej tego budynku.

4. Na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 3.

Uwaga:

Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

KRS tabela.jpg

więcej: bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym