Podatki i opłaty

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny Więcej

 

1) Podatek od gruntów w Elblągu:

a) Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,07 zł od 1m2

b) Podatek od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 5,70 zł od 1 ha

c) Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1m2

d) Podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłyną okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,06 zł od 1m2

 

2) Podatek od budynków lub ich części:

a) Podatek od budynków mieszkaniowych w Elblągu - 0,93 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkaniowych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 27,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d) Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń  -  5,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

e) Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

3) Podatek od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Więcej: Uchwała stawki podatku od nieruchomości 2021 (PDF)

Opłata skarbowa w Elblągu:

- opłata skarbowa od podania - 5 zł

- opłata skarbowa od każdego załącznika do podania - 0,50 zł

- opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł

- opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby - 56 zł

- opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17 zł

Uwaga:

Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłaty skarbowe w Elblągu:

1. opłata skarbowa od podania - 5 zł

2. opłata skarbowa od każdego załącznika do podania - 50 gr

3. opłata skarbowa od pozwoleń wydawanych na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

• pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł

- nie więcej niż - 539 zł

• pozwolenie na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł

• pozwolenie na budowę innego budynku (punkt katechetyczny, kaplice) - 48 zł

• pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł

• pozwolenie na postawienie budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł

• pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł

• pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do1 km- 105 zł

• innych budowli - 155 zł

• pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

- od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkaniowej tego budynku.

4. opłata skarbowa za wniosek na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych w pkt 3.

Uwaga:

Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

KRS tabela.jpg