Ulgi i zwolnienia podatkowe

Z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać prowadząc biznes na terenie Elbląga.

Wszystko o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnie obowiązujące stawki znajdziesz TUTAJ

Elbląg, wspierając biznes, wprowadziło szereg ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na jego terenie.

Ulgę podatkową z tytułu podatku od nieruchomości otrzymują:

1.     Uchwała nr XVI/478/2021 z dnia 18.03.2021 r. 

         w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg   

        obowiązująca do 31.12.2023 r.: 

 • zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części nabyte w celu rozpoczęcia lub rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zwolnienie przysługuje 1 rok;
 • zwolnienie od podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis i jej udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 972/2020 z dnia 02 lipca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań.

Pobierz uchwałę

2.     Uchwała nr Nr XVI/477/2021 z dnia 18.03.2021 r.

         w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,

         stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg,

         obowiązująca do 31.12.2021 r.

 

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane lub rozbudowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.
 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, zakupione po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.
 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakupione po wejściu w życie uchwały.

 

Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przysługuje na okres od 3 do 6 lat po spełnieniu warunków:

1) 3 lat w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,

2) 4 lat w przypadku utworzenia od 6-10 nowych miejsc pracy,

3) 5 lat w przypadku utworzenia od 11-20 nowych miejsc pracy,

4) 6 lat w przypadku utworzenia powyżej 20 nowych miejsc pracy.

Pobierz uchwałę

 

 

 

Możliwa jest również pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Podatnicy podatku od nieruchomości w przypadku prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy, działający na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy albo realizujący zadania z zakresu administracji publicznej, zwolnieni są również z podatku od nieruchomości.

30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.Oznacza to, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, może uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej (zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego). Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu.

Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. W naszym przypadku jest to Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na naszym Mieście i objęcia terenu inwestycyjnego Decyzją o wsparciu przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przez Strefy – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

 • kosztów nowej inwestycji
 • zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się wydatki inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje wyłącznie dochody uzyskane z działalności, której zakres jest określony w Decyzji o wsparciu.

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Pozostałe to przedsiębiorstwa duże.

Jeżeli interesują Państwa tereny przemysłowe pod inwestycje, chcielibyście skorzystać z największych obowiązujących w Polsce ulg podatkowych i zależy Wam na nowoczesnej infrastrukturze, pozwalającej na optymalne funkcjonowanie niemal każdego przedsięwzięcia – trafiliście pod właściwy adres. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Każda firma decydująca się zainwestować w tej lokalizacji i spełniająca określone prawem warunki może uzyskać:

 • zwolnienie z podatku dochodowego na najwyższym poziomie w kraju tj. 50-70% z tytułu nowej inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii w Elbląskim Parku Technologicznym zlokalizowanym na terenie Modrzewiny Południe,
 • opiekę inwestycyjną ze strony miasta zapewnioną przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości
 • wsparcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w rekrutacji wykwalifikowanej kadry.