Pożyczki i poręczenia

Fundusze pożyczkowe, są jedną z inicjatyw tworzenia instytucji wspierających przedsiębiorczość. Udzielają one głównie pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom działającym na obszarze obsługiwanym przez dany fundusz.

Pożyczka to umowa polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub przedmiotów oznaczonych co do gatunku, do dyspozycji pożyczkobiorcy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Pożyczka może mieć charakter świadczenia odpłatnego lub nieodpłatnego.

Warmińsko - Mazurski Fundusz Pożyczkowy w swojej ofercie posiada szereg pożyczek z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego. Są to środki pochodzące ze środków samorządowych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej.

Poręczenie to umowa cywilnoprawna, w której jedna ze stron - poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał. Jest to zabezpieczenie, które udziela poręczyciel w celu otrzymania kredytu, a tym samym może być ułatwieniem dostępności przedsiębiorcom do zewnętrznych źródeł finansowania.

Poręczeń i gwarancji udziela m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, realizując tym samym programy rządowe dedykowane dla przedsiębiorców z uwzględnieniem różnorodności potrzeb tych podmiotów. 

W województwie warmińsko - mazurskim, wsparcia przedsiębiorców w zakresie poręczeń udziela m.in.  Warmińsko - Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" w formie poręczeń kredytów i pożyczek, leasingów oraz wadiów przetargowych.