Kredyty, leasing

Sprawdź swoje możliwości oraz na jakich warunkach możesz się starać o kredyt preferencyjny!

Na rynku mamy do czynienia z mnogością kredytów oferowanych przedsiębiorcom. W zależności od tego na co chcemy przeznaczyć otrzymane z kredytu środki, wybieramy odpowiednio kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy.

Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu przedsięwzięć, których celem jest nabycie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i wykorzystywany jest w celu zapewnienia płynności finansowej, a tym samym terminowej spłaty bieżących zobowiązań.

Kredyty nie są łatwo dostępne dla młodych przedsiębiorców, którzy nie mają własnej historii kredytowej. Banki coraz częściej, aby minimalizować własne ryzyko, decydują się na udzielanie kredytów podmiotom działającym na rynku nieco dłużej. Dlatego bardzo ważnym aspektem może okazać się osobista historia kredytowa przedsiębiorcy. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych o historii kredytowej, jest Biuro Informacji Kredytowej.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy, którą należy rozumieć jako możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminie określonym w umowie.

Warto skorzystać z kalkulatora kredytowego dostępnego w serwisie bankier.pl bądź na money.pl

Przedsiębiorcy mogą również korzystać z preferencyjnych kredytów udzielanych w ramach programów Unii Europejskiej. Do takich programów należą m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI. Jeżeli chcesz zapoznać się z ofertą Narodowych Pośredników Finansowych programów UE, wejdź na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu unijnemu możliwe jest uzyskanie kredytu o dłuższym okresie spłaty, wyższej kwocie oraz obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń, wkładu własnego oraz historii kredytowej.

Leasing to forma umowy, w której jedna ze stron - leasingodawca przekazuje drugiej stronie - leasingobiorcy prawo do korzystania z określonych środków trwałych na pewien uzgodniony czas, w zamian za określone raty leasingowe.

Leasing może być dobrym i łatwiej dostępnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw z krótkim stażem. Taka kolej rzeczy wynika z faktu, iż przedmiot wzięty w leasing jest własnością leasingodawcy i zarazem jest zabezpieczeniem umowy. Leasing może być również tańszym rozwiązaniem, ponieważ rata leasingowa stanowi dla przedsiębiorstwa koszt, który obniża podstawę opodatkowania.

Sprawdź przykładową symulację rat kredytu i leasingu z kalkulatorem dla przedsiębiorców.