Gwarancje de minimis

Gwarancje de minimis są jedną z form pomocy de minimis, udzielaną w ramach pomocy publicznej, jaką jest program rządowy „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Głównym celem gwarancje de minimis jest zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Od lipca 2018 roku program gwarancji de minimis funkcjonuje jako ciągły i stały instrument wsparcia przedsiębiorców.

Gwarancje de minimis nie są dotacjami pieniężnymi i nie są związane z przekazywaniem jakichkolwiek środków pieniężnych, nie podlegają również opodatkowaniu. Za udzielenie i obsługę gwarancji de minimis odpowiedzialny jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Gwarancja de minimis to gwarancja bankowa, której stronami są trzy podmioty: bank udzielający kredytu, przedsiębiorca oraz gwarant w postaci BGK. Pomoc w tej formie dostępna jest w bankach, które zawarły umowę o współpracy z BGK i znajdują się na liście banków kredytujących.

Gwarancje de minimis przeznaczone są dla mikro-, małych i mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorca musi być rezydentem, aby skorzystać z gwarancji de minimis.

Wartość pomocy de minimis w stosunku do kwoty otrzymanej gwarancji można wyliczyć korzystając z kalkulatora utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.