Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna – swoista forma działalności gospodarczej łącząca w sobie cele społeczne i ekonomiczne w której najważniejszą rolę odgrywają ludzie.
Zgodnie z definicją zawartą w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy:
 • integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną
 • tworzeniu miejsc pracy
 • świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego)
 • rozwojowi lokalnemu

Podmiotami ekonomii społecznej jest wiele różnych typów i form działalności mieszczących się zarówno w sektorze spółdzielczym, jak i sektorze pozarządowym, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, podmioty kościelne czy koła gospodyń wiejskich. Do grona PES zalicza się także jednostki odgrywające ważną rolę w reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli m.in. warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej. Dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Kompleksowym dokumentem określającym kierunki polityki państwa w zakresie ekonomi społecznej jest „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES)”. Określone zostały w nim cztery najważniejsze obszary, w których ekonomia społeczna odgrywa istotną rolę i z tego względu wymaga skoncentrowanego wsparcia ze strony władz publicznych. Dotyczą one udziału sektora ekonomii społecznej w realizacji usług i zadań publicznych, reintegracyjnego potencjału sektora ekonomii społecznej, zdolności do konkurowania z innymi uczestnikami życia gospodarczego, a także edukacji i promocji. Podkreślono w nim także solidarnościowy wymiar ekonomii społecznej – chodzi przede wszystkim o kompleksowe podejście do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, by umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 określa cel główny, priorytety, cele szczegółowe oraz zadania polityki społecznej, jakie Samorząd Województwa, samorządy lokalne, instytucje wspierające ES oraz ich partnerzy będą realizować w Regionie w latach 2015-2020 na rzecz wzmocnienia sektora ekonomii społecznej. Zaplanowane w WPRES działania powinny być realizowane w oparciu o zasady, które pozwolą na osiągnięcie optymalnej skuteczności i efektywności:

 • partnerstwa i dialogu na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • budowania kapitału ludzkiego, społecznego i kreatywnego,
 • subsydiarności, wyrażającej się w udzielaniu pomocy obszarom i grupom osób, które nie są w stanie same poradzić sobie z trudnościami,
 • koncentracji środków i nakładów na realizację konkretnych projektów,
 • komplementarności i długofalowości udzielanego wsparcia,
 • zrównoważonego rozwoju (rozwój społeczno - gospodarczy szanujący środowisko przyrodnicze).

W Elblągu od 2012 roku działa Zespół do spraw ekonomii społecznej w Elblągu. Zespół jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym powołanym przez Prezydenta Miasta Elbląg.

            Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • utworzenie, monitorowanie i ewaluacja Programu rozwoju ekonomii społecznej
  w Elblągu,
 • inicjowanie działań wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 • wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących ekonomii społecznej,
 • wsparcie promocji działań podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących obszaru ekonomii społecznej,
 • współorganizacja dorocznej Elbląskiej Konferencji dot. ekonomii społecznej,
 • współpraca z Elbląską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Baza podmiotów ekonomii społecznej funkcjonująca w Elblągu:

Centra integracji społecznej wpisane do rejestru Wojewody Warmińsko Mazurskiego

– stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.

Miasto

Jednostka

Adres

Dane kontaktowe/zakres prowadzonej działalności

1.

Elbląg

CIS w Elblągu

Elbląskie

Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw

Pozarządowych

ul. Związku

Jaszczurczego 17

82-300 Elbląg

 

(055) 235 33 88

eswip@eswip.pl

strona internetowa:

www.eswip.pl

2.

Elbląg

CIS w Elblągu

Elbląska Rada

Konsultacyjna Osób

Niepełnosprawnych

ul. Związku

Jaszczurczego 15

82-300 Elbląg

(055) 232 69 35,

erkon@softel.elblag.pl

strona internetowa:

www.erkon.elblag.pl

Warsztaty terapii zajęciowej

Lp.

Miasto

Jednostka

Adres

Dane kontaktowe/zakres prowadzonej działalności

1.

Elbląg

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacja

Pomocy Dzieciom

Niepełnosprawnym

Matki Teresy z Kalkuty

ul. Saperów 14f

82-300 Elbląg

tel. 55 643 96 00

www.wtz.elblag.pl

wtzpracownia@op.pl

2.

Elbląg

Warsztat Terapii Zajęciowej Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Elblągu

ul. 1 Maja 1

82-300 Elbląg

tel. 55 233 75 93

www.elblag.psouu.org.pl

zk.elblag@psouu.org.pl

3.

Elbląg

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Elblągu

Stowarzyszenie "Tacy Sami"

ul. Beniowskiego 68

82-300 Elbląg

tel. 55 641-04-74

www.wtzbeniowskiego.pl

beniowskiego@wp.pl

Zakłady aktywności zawodowej

Lp.

Miasto

Jednostka

Adres

Dane kontaktowe/zakres prowadzonej działalności

1.

Elbląg

Elbląska Rada

Konsultacyjna Osób

Niepełnosprawnych

ul. G. Bema 54

82-300 Elbląg

 

Tel.: 55 233 80 31

Faks: 55 232 69 35

zaz.elblag@interia.pl

www.zazerkon.elblag.com.pl

branża gastronomiczno-cukiernicza

wydawnicza

Spółdzielnie pracy

Lp.

Miasto

Jednostka

Adres

Dane kontaktowe/zakres prowadzonej działalności

1.

Elbląg

Spółdzielnia Pracy "Medyk" w Elblągu

ul. Grobla Świętego

Jerzego 14A

82-300 Elbląg

spmedykelblag@pro.onet.pl

http://www.medyk.elblag.pl

tel. 55 233 42 35

opieka zdrowotna

świadczenia medyczne w zakresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej,specjalistycznej i stomatologicznej

Spółdzielnie socjalne

 

Lp.

Miasto

Jednostka

Adres

Dane kontaktowe/zakres prowadzonej działalności

1.

Elbląg

Elbląska Spółdzielnia

Socjalna „Wehikuł

Czasu - Wikingowie,

Słowianie, Bałtowie”

ul. Kochanowskiego 6/3

82-300 Elbląg

tel. 607 073 725

działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

2.

Elbląg

Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”

ul. Robotnicza 68

82-300 Elbląg

 

tel. 532 400 010

sps.ruczaj@interia.pl

http://www.ruczaj.elblag.pl/

rehabilitacja

odnowa biologiczna

fitness

3.

Elbląg

Wielobranżowa Spółdzielnia

Socjalna "Brawo" w Elblągu

ul. Siedlecka 17

82-300 Elbląg

 

tel. 516 359 836

usuwanie zakrzaczeń

koszenie trawy

handel drewnem

usługi budowlane

konstrukcje metalowe

4.

Elbląg

Wielobranżowa Spółdzielnia

Socjalna „Wizus”

ul. Kościuszki 32 b

82-300 Elbląg

 

tel. 660 900 577

biuro@wizus.pl

www.wizus.pl

tłumaczenia przysięgłe

serwis ogumienia,

mechanika pojazdowa,

poligrafia specjalna

5.

Elbląg

„Eko-wymiatacze” Spółdzielnia Socjalna

ul. Stawidłowa 12

82-300 Elbląg

 

tel. 797 144 319

ekowymiatacze@wp.pl

www.eko-wymiatacze.elblag.pl

niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

sprzątanie na zewnątrz,

sprzątanie wnętrz, pranie

dywanów i tapicerek

ekousługi

opieka nad grobami

pielęgnacja terenów

6.

Elbląg

Spółdzielnia Socjalna „Idea”

ul. Warszawska 55

82-300 Elbląg,

 

tel. 786 815 377

biuro@idea.elblag.pl ,

http://idea.elblag.pl

organizacja imprez

i wydarzeń tematycznych,

fotograficzne studio artystyczne

7.

Elbląg

Spółdzielnia Socjalna

"EL-U.B.R.A." usługi budowlane, remontowe, adaptacyjne w Elblągu

ul. Sienkiewicza 4/A

82-300 Elbląg

usługi budowlanoremontowe,

adaptacyjne

Lokalne i regionalne instytucje wsparcia

Lp.

Miasto

Jednostka

Adres

Dane kontaktowe/zakres prowadzonej działalności

1.

Elbląg

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

tel/fax: 55 236-27-16

e-mail:owies@eswip.pl

www.owies.org.pl , www.eswip.pl

Inkubator ekonomi społecznej

Animacja

Doradztwo podstawowe i eksperckie

Szkolenia

Infopunkt

Warmińsko – Mazurskie targi ekonomii społecznej

Obserwatorium ekonomii społecznej

2.

Ostróda

Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” w Ostródzie

ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda

tel/fax: 89 646 79 57
e-mail: sekretariat@atut.org.pl

www.spoldzielnie.atut.org.pl

Pożyczki

Poręczenia

Szkolenia

Doradztwo

3.

Działdowo

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel/fax: 23 697 06 66
e-mail: darsa@darsa.pl

www.darsa.pl

Pożyczki

Poręczenia

Szkolenia

Doradztwo

4.

Olsztyn

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ul. Kołobrzeska 13 p.203

10-444 Olsztyn

 

tel./fax (0-89) 533 84 05

www.wamacoop.pl

Pomoc organizacyjna i merytoryczna przy tworzeniu nowych spółdzielni,

Szkolenia

Doradztwo

Dotacje

Dane podmiotów ekonomii społecznej zostały opracowane na podstawie: „Raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r. Monitoring wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020 – Rok 2018”.

Więcej informacji dot. ekonomii społecznej pod adresem: www.ekonomiaspoleczna.pl

Ofertę spółdzielni socjalnych znajdziesz  tutaj.

Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane zamieszczeniem informacji o kontakt:
tel. 55 239-33-15 lub e-mail: invest@umelblag.pl