Wsparcie inwestycyjne

logo Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to atrakcyjne tereny przemysłowe, idealne pod inwestycje noszące znamiona innowacyjności. Doskonała infrastruktura, znakomita lokalizacja, a także wysokie zwolnienia podatkowe przekonały już niejedno przedsiębiorstwo do skorzystania z naszych propozycji. Jako swoją misję obraliśmy zapewnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do efektywnego funkcjonowania, a przez to rozwój gospodarczy naszego regionu i tworzenie nowych miejsc pracy. Dostępne za naszym pośrednictwem tereny inwestycyjne zostały zlokalizowane w atrakcyjnym punkcie, co znacząco ułatwia stojące przed inwestorami wyzwania logistyczne.

Obecnie dostępne grunty objęte W-MSSE to ponad 40 ha gruntów zlokalizowanych na Modrzewinie Południe wokoło Elbląskiego Parku Technologicznego w północnej części miasta. Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z działania w granicach specjalnej strefy ekonomicznej jest pomoc polegająca na zwolnieniu z podatku dochodowego. W Elblągu zależnie od wielkości firmy jest to 50, 60 lub 70 %. Zwolnienie z podatku dochodowego może być wykorzystane do 2026 roku. Jest ono rozliczane jest na podstawie rocznego zeznania podatkowego CIT.

Jeżeli interesują Państwa tereny przemysłowe pod inwestycje, chcielibyście skorzystać z największych obowiązujących w Polsce ulg podatkowych i zależy Wam na nowoczesnej infrastrukturze, pozwalającej na optymalne funkcjonowanie niemal każdego przedsięwzięcia – trafiliście pod właściwy adres. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Każda firma decydująca się zainwestować w tej lokalizacji i spełniająca warunki:

 • ponieść minimalne koszty inwestycyjne w wysokości 100 tys. Euro
 • stworzyć nowe miejsca pracy
 • pozyskać zezwolenie na działalność w W-MSSE

może uzyskać korzyści wynikające z inwestycji:

 • zwolnienie z podatku dochodowego na najwyższym poziomie w kraju tj. 50-70% do 2026 roku, z tytułu nowej inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy,
 • wsparcie przy wdrażaniu nowych technologii w Elbląskim Parku Technologicznym zlokalizowanym na terenie Modrzewiny Południe,
 • opiekę inwestycyjną ze strony miasta zapewnioną przez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości
 • wsparcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w rekrutacji wykwalifikowanej kadry.

Więcej

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

 1.     Uchwała nr VII/71/2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Elbląg obowiązująca do 31.12.2020r.: 

 • zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części nabyte w celu rozpoczęcia lub rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zwolnienie przysługuje 1 rok;
 • zwolnienie od podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis i jej udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

Pobierz uchwałę

 

 2.     Uchwała nr Nr XI/222/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg, obowiązująca do 31.12.2020r.

oraz

 Uchwała nr Nr XIII/290/2016 z dnia 18.02.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane lub rozbudowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.
 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, zakupione po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.
 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakupione po wejściu w życie uchwały.

Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przysługuje na okres od 3 do 6 lat po spełnieniu warunków:

1) 3 lat w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,

2) 4 lat w przypadku utworzenia od 6-10 nowych miejsc pracy,

3) 5 lat w przypadku utworzenia od 11-20 nowych miejsc pracy,

4) 6 lat w przypadku utworzenia od 21-30 nowych miejsc pracy.

Pobierz uchwałę

Pobierz uchwałę

Pomoc w rekrutacji

pracowników:

logo - Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

 

 

 • Upowszechnienie ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędy Pracy.
 • Poszukiwanie kandydatów poprzez pośredników pracy PUP i współpracujące z urzędem elbląskie agencje  zatrudnienia.
 • Organizowanie giełd pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy.
 • Nagłośnienie rekrutacji w lokalnych mediach.
 • Szkolenia dla wybranych kandydatów.
 • Wsparcie doradcy zawodowego.

 

Fundusz Pracy:

Wsparcie na etapie zatrudniania

 • Staże.
 • Bony dla osób do 30 roku życia: stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe, na zasiedlenie.
 • Prace interwencyjne.
 • Refundacja kosztów ZUS.
 • Refundacja składek ZUS za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 • Refundacja kosztów związanych z doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy.
 • Szkolenia pod potrzeby pracodawcy.

 

 • Wsparcie finansowe może wynieść do 11,2 tys. zł za zatrudnioną osobę bezrobotną (w skali roku).
 • W przypadku refundacji kosztów związanych z doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy można otrzymać nawet do 22,4 tys. zł (w skali roku za zatrudnioną osobę bezrobotną).

Więcej