Informacje o firmie:
Biuro Doradcze PATENT NA PROJEKT to firma konsultingowa oparta na potencjale oraz kadrze dotychczasowych Regionalnych Ośrodków EFS. Misją naszej działalności jest kontynuacja wsparcia w zakresie aplikowania oraz wdrażania funduszy europejskich.

Z własnego doświadczenia wiemy, że pozyskanie środków unijnych i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby otrzymać dofinansowanie, należy jeszcze projekt zrealizować i prawidłowo go rozliczyć. Popełnienie błędu na każdym etapie realizacji projektu może skutkować brakiem dofinansowania, opóźnieniami w płatnościach, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatności lub zwrotem dotacji. Jednocześnie prawidłowa realizacja
i rozliczenie projektu unijnego wymagają znajomości wielu przepisów krajowych, unijnych, wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów czy procedur. Przygotowanie i realizacja projektu unijnego to zadanie bardzo trudne, z czego, jako praktycy, doskonale zdajemy sobie sprawę.

Aby zatem nadal wspierać Państwa w tym skomplikowanym procesie pragniemy zaoferować nawiązanie współpracy w przygotowaniu i realizacji projektów unijnych. Nasze grono ekspertów, posiadających blisko dziesięcioletnie doświadczenie, chętnie służy wsparciem na każdym etapie realizacji Państwa przedsięwzięć.

Przygotowana przez nasz zespół oferta zawiera propozycje kompleksowego wsparcia informacyjnego, doradczego oraz szkoleniowego w zakresie realizacji oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

Zapraszamy do współpracy.

Biuro Doradcze
PATENT NA PROJEKT
Oferta:
Oferta dla klientów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich w latach 2014-2020

W celu jak najbardziej skutecznego aplikowania o środki unijne proponujemy Państwu szkolenia i doradztwo w zakresie powszechnie obowiązujących zasad dotyczących wdrażania funduszy unijnych w Polsce, w tym informacji o możliwościach pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć.

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów od początku do końca, czyli od rozpoznania możliwości pozyskania środków, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz kompleksową obsługą projektów od strony zarządzania.

Z myślą o czasie naszych klientów, przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem, zwłaszcza w kontekście zmieniających się przepisów tj. prowadzimy dokumentację projektu w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne, organizujemy przetargi zgodnie z procedurą, monitorujemy realizację działań, budżetu i wskaźników, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi, dbamy o promocję projektu i dokonujemy końcowego rozliczenia.


Pisanie projektów

Przygotowanie kompletnej dokumentacji dla klienta obejmującej wszystkie etapy tworzenia projektu w szczególności:

dopracowanie pomysłu na projekt,
stworzenie fiszki projektowej (zarysu projektu),
wybór najlepszego źródła finansowania,
sporządzenie wniosku aplikacyjnego,
stałą współpracę przy kontaktach z instytucjami dokonującymi oceny wniosków.

Obsługujemy następujące programy:

Program Infrastruktura i Środowisko
Program Inteligentny Rozwój
Program Polska Cyfrowa
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG)
Inne, np małe granty (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)


Zarządzanie projektami

Kompleksowa obsługa projektów, w szczególności:

rozliczanie projektów (przygotowywanie dokumentacji zmian w projekcie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami prowadzonymi w trybie ochrony konkurencji, wybór usługodawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i Prawem Zamówień Publicznych, stałe doradztwo w zakresie kwalifikowalności kosztów, uczestników itp.),
działania promocyjne projektu (przygotowywanie szablonów wizualizacji dokumentacji projektowej, dbałość o prawidłowe oznaczanie projektu, a także wykonanie materiałów promocyjnych np. gadżetów, filmów, spotów),
monitorowanie wskaźników osiągnięcia celów oraz ewaluacja projektów (monitoring rzeczowy oraz finansowy projektu, przygotowywanie narzędzi ewaluacyjnych, prowadzenie ewaluacji, przygotowanie raportów),
sporządzanie sprawozdań (przygotowywanie wniosków o płatność, wprowadzanie zmian, wymiana korespondencji z Instytucją Pośredniczącą).

Lokalizacja: