Elbląska Uczelnia Humanistyczno-EkonomicznaInformacje o firmie:
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna została powołana na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w październiku 2001r. (DNS-3-0145-990/Eko/2001) jako niepaństwowa uczelnia zawodowa. W 2004 roku Uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działająca na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym. W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych została wpisana pod numerem 290.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna jest ważnym ośrodkiem inspirującym wysiłek młodych ludzi oraz stwarzającym im szanse samodoskonalenia się pod kierunkiem posiadających znaczący dorobek wykładowców. To właśnie kadra naukowo-dydaktyczna decyduje o poziomie kształcenia wyższej uczelni. Do grona pracowników naukowo- dydaktycznych należą wybitni lekarze, pedagodzy, historycy, ekonomiści, eksperci, profesorowie, socjolodzy, psycholodzy. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski, dzięki którym uczelnia może gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu.

EUH-E dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Budynek uczelni jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie zlikwidowano bariery architektoniczne. Zainstalowane windy umożliwiają swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Nasi studenci korzystają z nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowni komputerowych, sal wykładowych, a na zajęciach wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny.W październiku 2010r. do dyspozycji naszych studentów oddanych zostało 5 auli w pełni wyposażonych w sprzęt audiowizualny , 1 sala seminaryjna oraz 3 laboratoria zaopatrzone w najnowocześniejszy osprzęt medyczno-komputerowy. Inwestycja została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz znaczących środków własnych uczelni. Zakres przedmiotowy projektu obejmował modernizację i przebudowę istniejącego już budynku, o łącznej powierzchni ponad 1500m2. Priorytetem było zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów, poprawa infrastruktury społeczno-edukacyjnej oraz stworzenie warunków dla szerokiej, równorzędnej współpracy międzynarodowej studentów i kadry naukowej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

O zainteresowaniu studentów naszą ofertą edukacyjną przesądza szereg czynników, z pewnością rolę pierwszoplanową pełnią w tym wypadku zasoby intelektualne uczelni, ale nie tylko. Oferujemy naszym studentom możliwość rozwoju w kołach naukowych, Parlamencie Studentów, Sekcji Żeglarskiej oraz innych sekcjach sportowych. Studenci uzdolnieni plastycznie mogą prezentować swoje prace w uczelnianej Galerii "Bonitas". Najzdolniejsi należą do 10 Najlepszych, mogą publikować swoje artykuły na łamach uczelnianego rocznika, jakim są Acta Elbingesia lub prezentować je podczas licznych konferencji naukowych.

Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że wszystkie oferowane przez nią kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.
Oferta:
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu prowadzi kształcenie w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. W ofercie uczelni są również kursy i szkolenia.

Wydział Administracji i Nauk Społecznych:
- kierunek administracja (studia I i II stopnia),
- pedagogika (studia I i II stopnia)
- kierunek zarządzanie (studia I stopnia)
- bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia)

Wydział Nauk o Zdrowiu
- pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)
- fizjoterapia (studia I stopnia)
- ratownictwo medyczne (studia I stopnia)

Lokalizacja: