III PAKIET POMOCOWY DLA ELBLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

III PAKIET POMOCOWY DLA ELBLĄSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1  marca           2020 r.

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

 1. Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego (przesunięcie terminu płatności do 31.01.2021 r.)

 Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.

 1. Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców:

1) odroczenie terminu płatności podatku,
2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 grudnia 2020 r.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt: z Małgorzatą Głowacką tel. 55 239 32 20 lub Katarzyną Król tel. 55 239 34 20; mail: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

 

Ważne!

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg lub w formie papierowej (zamknięta koperta), do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

 • za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
 • w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za III kwartał 2020 r.

 

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

 

 1. Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg
w czynszu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

Przedsiębiorcy mogą się starać o:

 1. odroczenie terminu płatności,
 2. rozłożenie na raty,
 3. umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 grudnia 2020 r.

Ulgi, o których mowa powyżej, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZBK).

UM: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

ZBK: tel.: 55 2212000; mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

MOSiR: tel.: 55 625 6300; mail: mosir@mosir.elblag.eu

EPT: tel.: 55 239 3467; mail: biuro@ept.umelblag.pl

ZZM: tel.: 55 234 2037; 55 234 1075; mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

Szpital  Miejski św. Jana Pawła II: tel.: 55 230 4197; mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Biblioteka Elbląska: tel.: 55 625 60 00; mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

 

Ważne!

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

 • za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
 • w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za III kwartał 2020 r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

 1. Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach na Targowisku Miejskim.

Przesunięcie opłaty rezerwacyjnej wniesionej z góry za rok 2021 za okres, w którym przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na Targowisku Miejskim.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Budynków Komunalnych na adres: mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

 

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

5.    Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wnioski należy składać w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl

6.    Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 grudnia 2020 r.                         z powodu epidemii COVID_19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych. Wnioski skierowane do spółek będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

 

Wnioski można składać do 15 lutego 2021 roku

 

W załączeniu komplet dokumentów.


Pliki do pobrania