Nabór wniosków wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy.

Nabór wniosków wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy.

Nabór wniosków wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy.

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU

ogłasza nabór wniosków wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy

                         

Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy w następujący sposób:

przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania …

 

  1. Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

Wniosek wraz z umową i załącznikami MUSZĄ  BYĆ PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.

Złożenie wniosku poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

 W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez przedsiębiorcę po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

 

  1. Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg

WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników. 

Na etapie składania wniosku umowa musi być już  podpisana (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

Szczegóły, zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione pod adresem:

https://elblag.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów:

 tel.: 55 237 67 26, 55 237 67 49, 55 237 67 47, 55 237 67 61

 

Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.