Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

 

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU

ogłasza nabór wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
(art. 15zzc ustawy)

 
Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na swoją siedzibę

  w terminie od dnia 22.04.2020r. do dnia 05.05.2020r.
 w następujący sposób:

przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania …

 

  1. Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

Wniosek wraz z umową i załącznikami MUSZĄ  BYĆ PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.

Złożenie wniosku poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

 W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez przedsiębiorcę po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

 

  1. Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg

WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników. 

Na etapie składania wniosku umowa musi być już  podpisana (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

 

  • Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione), które prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 miesięcy.

 

  • Warunki uzyskania wsparcia.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiane jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

  • Co można zyskać?

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.300zł),
  2. co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.820zł),
  3. co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 2.340zł).

 

  • Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie? 

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.


Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

 

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione pod adresem:

https://elblag.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
Szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów:

 tel.: 55 237 67 69, 55 237 67 86, 55 237 67 32, 55 237 67 88

 

Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.