Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb ustawy)

 
Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników

  w terminie od dnia 17.04.2020r. do dnia 30.04.2020r.
 

Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
 Rozwój 2014-2020
 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.

Szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.