Nowe zasady inwestowania w W-M SSE

Nowe zasady inwestowania w W-M SSE

Od 5.09.2018 r. firmy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej Polski (inwestycje mogą być realizowane na gruntach prywatnych oraz publicznych), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Decyzje o wsparciu mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Uzyskanie pomocy publicznej jest możliwe po spełnieniu dwóch warunków: kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych w określonej wysokości) oraz kryteriów jakościowych:
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.wmsse.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią i bieżącego śledzenia wiadomości. 
Zaktualizowana treść dotyczy następujących zakładek:
 
  1. menu „INFORMACJE OGÓLNE” – informacje dotyczące dokładnej powierzchni obszaru zarządzanego przez Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (w podziale na powiaty), ważniejszych szlaków drogowych obszaru, magistrali kolejowych oraz portów lotniczych wraz z mapami. 
  2. menu „DLA INWESTORÓW”, zakładka:
  • INFORMACJE WSTĘPNE” – podstawowe informacje dotyczące nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej;
  • KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY” – informacje dotyczące wielkości pomocy publicznej, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy, kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, przykładów obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy, a także definicje mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa oraz nowej inwestycji.;
  • DECYZJA O WSPARCIU” – informacje dotyczące warunków, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, aby otrzymać decyzje o wsparciu, okresu ważności decyzji, kryteriów ilościowych (szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało przedstawione na mapie), kryteriów jakościowych oraz procedury uzyskania decyzji o wsparciu;
  • KALKULATOR ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH” – formularz pozwalający oszacować wielkość zwolnienia z podatku dochodowego, należnego z tytułu prowadzenia działalności;
  • DOKUMENTY DO POBRANIA” – dokumenty przydatne w trakcie ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu.