Współpraca między przedsiębiorcami i naukowcami – Program MNiSW

Współpraca między przedsiębiorcami i naukowcami – Program MNiSW

Wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R, a także zwiększenie wpływu osiągnięć naukowych na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym to cele uruchomionego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”.

Przedsięwzięcie polega na organizacji dla pracowników przedsiębiorstw staży w zagranicznych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Staże te powinny umożliwiać uczestnikom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą „learning by doing”.  
Staże mogą odbywać się na poziomie:
  • podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy;
  • zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy . 
Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określa przedsiębiorca delegujący stażystę. 
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich:
  • przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego;
  • współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł. 
W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.
Więcej informacji.