Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną

10 maja 2018 r. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji została uchwalona przez Sejm. Przyjęte regulacje zakładają funkcjonowanie systemu zwolnień podatkowych i ulg dla przedsiębiorców na terenie całej Polski, a nie jak do tej pory na ograniczonym do 25 tys. ha (0,08% kraju) terenie. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje, że ustawa będzie mogła obowiązywać już przed wakacjami.

Najważniejsze zmiany wynikające z przyjętych przepisów to:

  • zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców będą dostępne w całej Polsce (bez ograniczeń terytorialnych). Firmy będą mogły realizować inwestycje nie tylko na obszarach specjalnych stref ekonomicznych, ale w każdej gminie, również na terenach będących własnością przedsiębiorców. Dzięki temu zlikwidowana zostanie długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych. Po zmianie, wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest szczególnie ważne dla dużych inwestycji;
  • warunki uzyskania ulgi podatkowej będą uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Wymagana wielkość nakładów inwestycyjnych dostosowana będzie do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa;
  • uwzględniona zostanie sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie, w myśl zasady „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”;
  • premiowane będą inwestycję w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne oraz pozostałe regiony, w których występuje wysoki bezrobocie;
  • decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat zgodnie z zasadą im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie, tym dłuższy okres zwolnienia. Inwestycje na terenach obecnie objętych statusem specjalnych stref ekonomicznych będą mogły liczyć na dodatkowe 5 lat;
  • premiowane będą przedsięwzięcia mające wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. To m.in. transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • spółki zarządzające strefami odegrają nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu inwestycji oraz będą zarządzały nowym instrumentem zawartym w ustawie. Będą głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych. Jeden punkt kontaktu dla inwestora będzie stanowił kompleksową usługę, a także istotną pomoc w eliminacji barier inwestycyjnych (m.in. w skróceniu czasu procedur);
  • nowa ustawa nie wprowadzi żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji przedsiębiorców, którzy działają już w specjalnych strefach ekonomicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.