Staże dla osób w wieku + 30

Aktywnie na rynku pracy - subregion elbląski.

Aktywnie na rynku pracy - subregion elbląski.

Zakres terytorialny projektu: 

Powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m.Elbląg

 

Oferta dla przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty stażu w ramach projektu. 

 

Pracodawco, masz kandydata do zatrudnienia w swojej firmie i chciałbyś bez kosztów przygotować go na danym stanowisku pracy, w okresie 3 do 5 miesięcy? To oferta dla Ciebie.

 

Poniżej najistotniejsze kwestie dotyczące Projektu.

  1. Stażysta rozpocznie program ok. 22.01.2018, od spotkań z psychologiem, trenerem pracy, doradcą zawodowym. Po zakończeniu tego etapu (OKOŁO 2 TYGODNIE – 40 GODZIN - po zakończeniu realizacji wszystkich warsztatów grupowych każdy Uczestnik otrzyma za każdą odbytą godzinę szkolenia 6,64 zł, łącznie 172,64 zł (przy 100%obecności).) - stażysta może podpisać umowę o staż - jest gotowy do rozpoczęcia stażu.
  2. Projekt przewiduje staże trwające 3-5 miesięcy.
  3. Pracodawca pokrywa koszt wykonania niezbędnych badań lekarskich.
  4. Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł netto, natomiast opiekun stażysty (pracodawca bądź jego pracownik) otrzymuje comiesięcznie do 1400 zł (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej 500 zł).
  5. Program przewiduje również środki na doszkolenie stażysty - kurs musi być ściśle związany ze stanowiskiem pracy (np. kurs spawania TIG, MAG, kurs na wózki widłowe) - kwota przeznaczona na szkolenie stażysty - ok. 2400 zł + stypendium szkoleniowe 997,40 zł + zwrot kosztów dojazdu + zwrot kosztów opieki nad dziećmi
  6. Ponadto zagwarantowane są środki na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia stanowiska pracy w kwocie  maksymalnej 680 zł brutto w okresie odbywania stażu

Przykładowe materiały wg branży:

- gastronomia (składniki spożywcze), 

- spawalnictwo (elektrody, stal, rękawice jednorazowe), 

- prace biurowe (papier, art piśmiennicze, tonery), 

- usługi budowlane/stolarz (materiały typu: papier ścierny, lakiery, farby, impregnaty, wiertła, jednorazowe rękawice ochronne, itp). 

 

Powyższe środki uwzględniają także koszt badań lekarskich wstępnych oraz zakup odzieży robocze.

 

7. Po zakończeniu stażu, pracodawca zatrudnia stażystę na min. 3 miesiące, przynajmniej na 1/2 etatu lub na umowę cywilnoprawną (wartość umowy powinna być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2018r. wynosi 2100 zł brutto)).

 

 

Jakie warunki musi spełniać stażysta?

 

Twój kandydat musi spełnić wszystkie poniższe warunki jednocześnie:

  • osoba w wieku powyżej 29 roku życia, tj od dnia 30-tych urodzin
  • osoba niepracująca i nieucząca się
  • osoba nieszkoląca się. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Elbląg Europa, tel. 55 625 66 80, 55 634 43 12 lub tel kom. 608 843 437 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia Biura Projektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu.

 

Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy zainteresowanych najpóźniej do 16.02.2018r.