100 mln zł na internacjonalizację MŚP

100 mln zł na internacjonalizację MŚP

27 lutego 2018 r. rozpoczyna się konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)

lub

 • 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym:

 • maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku 
  z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

I runda konkursu: 27 lutego – 29 marca 2018 r. 

II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r. 

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • koszty innych usług, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PARP.