Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków.

W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat i należące do kategorii NEET: tj. osoby, które:

● nie pracują,

● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,

● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

 

oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:

 

- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Termin naboru wniosków  - od 22.01.2018 r. do 05.02.2018 r.

 

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 27, 55 237 67 60

I piętro, pokój 108