Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków.

W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 

a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

 

   Termin naboru wniosków  - od 22.01.2018 r. do – 05.02.2018 r.

 

 

Urząd może odmówić skierowania bezrobotnego do wnioskodawcy, u którego bezrobotny ten odbywał staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub gdy bezrobotny był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o refundację.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 60, 55 237 67 27

I piętro, pokój 108