Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 29 roku należących do kategorii NEET: tj. osoby, które: ● nie pracują, ● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym, ● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:

 

- osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,

- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 055 237 67 91

parter, pokój 8