Nabór wniosków z RPO

Nabór wniosków z RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków

W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej)wymagające wsparcia (II profil pomocy) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

a) osoby długotrwale bezrobotne,

b) osoby niepełnosprawne,

c) osoby powyżej 50 roku życia,

d) kobiety,

e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

 

 

Termin naboru wniosków  - od 22.09.2017 r. do – 02.10.2017 r.

 

 

Urząd może odmówić skierowania bezrobotnego do wnioskodawcy, u którego bezrobotny ten odbywał staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub gdy bezrobotny był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o refundację.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 55 237 67 60, 55 237 67 27

I piętro, pokój 108