Wsparcie na inteligentne specjalizacje

 Wsparcie na inteligentne specjalizacje

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku ogłoszony zostanie konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego przyznawane będą dotacje na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej.

Wsparcie oferowane jest w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów MŚP, Programu Polska Wschodnia. Jego beneficjentami mogą być konsorcja MŚP.

Fundusze przeznaczone są na stworzenie w Polsce Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) produktów sieciowych, wykorzystujących potencjał i walory makroregionu. Produkt sieciowy to przedsięwzięcie łączące rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w gotową do sprzedaży ofertę.

Aby projekt miał szansę na dofinansowanie musi objąć łącznie: inwestycję w spójną infrastrukturę; rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych; opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Przedmiot projektu musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Warunkiem otrzymania dotacji jest także utworzenie nowych miejsc pracy.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od maja do sierpnia 2017 roku. Do rozdysponowania będzie 260 mln zł.
Źródło: Wrota Warmii i Mazur