Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza Pracodawców zainteresowanych wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla bezrobotnych do składania wniosków.

W ramach refundacji mogą być zatrudnione wyłącznie osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej)wymagające wsparcia (II profil pomocy) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

a) osoby długotrwale bezrobotne,

b) osoby niepełnosprawne,

c) osoby powyżej 50 roku życia,

d) kobiety,

e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

 

 

Termin naboru wniosków  - od 23.02.2017 r.  do 10.03.2017 r.

 

 

Urząd może odmówić skierowania bezrobotnego do wnioskodawcy, u którego bezrobotny ten odbywał staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub gdy bezrobotny był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o refundację.

 

 

Szczegółowe informacje

nr tel. 055 237 67 60, 055 237 67 27, 055 237 67 22

I piętro, pokój 108