Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Termin naboru 23.02. – 03.03.2017 r.

 

W 2017 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z KFS skierowane są na:

 

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

 

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 

 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (są to osoby, które pracę w tych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r.);

 

Środki przyznane w ramach w/w priorytetów mogą zostać przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

               

Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie ze środków KFS:

  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (tj. zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro) –  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

                           

 

Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa „REGULAMIN przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu w roku 2017 r.”

 

Druk wniosku o sfinansowanie  kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców jest dostępny w siedzibie PUP w Elblągu lub na stronie www.elblag.up.gov.pl.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 (I piętro, ul Saperów 24) lub pod nr tel. 055 237 67 32