Zdobądź doświadczenie zawodowe

Zdobądź doświadczenie zawodowe

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych istnieje możliwość odbycia: bezpłatnych praktyk studenckich przez osoby studiujące na kierunkach związanych z działalnością Zakładu bezpłatnych praktyk uczniowskich przez uczniów szkół średnich o kierunkach związanych z działalnością Zakładu

Praktyki w ZUS:

  • organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi/ szkołami
  • odbywają się na podstawie umowy
  • kończą się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej/ uczniowskiej zawierającego dane o zakresie wykonywanej pracy i ocenie sposobu jej wykonywania

Praktyki organizowane są po wyrażeniu zgody przez kierującego daną komórka organizacyjną, w której student/uczeń chciałby odbywać praktyki. Przy rozpatrywaniu formularza i zgłoszenia studenta/ ucznia brane są pod uwagę możliwości organizacyjne odbycia praktyki w wybranej jednostce/ komórce organizacyjnej. Zawsze przekazujemy informację zwrotną, niezależnie od wyniku rozpatrzenia formularza aplikacyjnego.

Podczas praktyk w ZUS praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego w okresie praktyk.

Osoby zainteresowane praktyką studencką w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę praktyk w Centrali lub w wybranym oddziale.

więcej: