„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

„STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

Prezydent Miasta Elbląg, Elbląski Park Technologiczny oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zapraszają firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia na rzecz 20 firm, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wsparcie będzie realizowane od lutego br. przez okres 10 miesięcy

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 9.01.2017 r. do 19.01.2017 r. na adres startup@umelblag.pl

Projekt kierowany jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czy z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki.

Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:
•             dostęp do 20 wyposażonych pomieszczeń biurowych,
•             usługi ICT,
•             usługi marketingowe,
•             warsztaty Przedsiębiorczości.

Spośród 20 wybierzemy 5 firm, które otrzymają wsparcie w rozszerzonym zakresie:
•             doradztwo specjalistyczne,
•             mentoring,
•             doradztwo prawne,
•             usługi księgowe,
•             certyfikowane szkolenia.

Formularz Rekrutacyjny

Regulamin Rekrutacji

Wzór umowy (pakiet standard)

Wzór umowy (pakiet rozszerzony)

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również ze strony http://www.pwsz.elblag.pl

Formularz rekrutacyjny przesyłamy drogą elektroniczną na adres startup@umelblag.pl lub dostarczamy do Biura Projektu Lidera (Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1 pokój 419, III piętro) lub Partnera (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, pok. 302 III piętro).

Harmonogram Rekrutacji:
09.01.2017 r. do 19.01.2017 – przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych
20.01.2017 r. – ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji
24.01.2017 r. – II etap rekrutacji – krótkie, osobiste prezentacje przedsiębiorców przed Komisję Rekrutacyjną
25.01.2017 r. – publikacja listy rankingowej
25-30.01.2017 r. – dostarczenie przez przedsiębiorców wszelkich niezbędnych dokumentów do umowy
30.01.2017 r. – zatwierdzenie wyników rekrutacji
01.02.2017 r. – podpisanie umów inkubacji

Projekt „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”  uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw (całkowita wartość projektu: 999 238,47 zł, dofinansowanie: 849 352,70 zł).

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Elbląg/Elbląski Park Technologiczny w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

źródło: http://ept.umelblag.pl/index.php/81-aktualnosci/539-startup-house-inkubacja-przedsiebiorstw-w-elblagu