Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych z regionu elbląskiego

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych wśród 333 osób dorosłych (K:200, M:133) z regionu elbląskiego woj. warmińsko-mazurskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia realizowanych zgodnie z podejściem popytowym do 31.08.2017 r.

Oferowane formy wsparcia:

Dla wszystkich kwalifikujących się uczestników projektu zakłada się udział w kompleksowym wsparciu w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach:

o pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego;

o programów walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika;

 

z wyłączeniem działań przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 2.3.1 (szkolenia lub inne formy podnoszące poziom kompetencji językowych, ICT i zarządzania projektem) oraz 2.3.2, 2 typ projektów (kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych).

 

Projektodawca wdraża wsparcie z zastosowaniem podejścia popytowego, tj. w ramach projektu nie realizuje szkoleń lub innych form podnoszenia poziomu umiejętności i kompetencji oferowanych uczestnikom. To uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi kształcenia.

 

Planowane do nabycia umiejętności i kompetencje w ramach projektu muszą być niezbędne do właściwego wykonywania zawodów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145).

 

Uczestnicy projektu:

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem poziomu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji mające miejsce zamieszkania
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie podregionu elbląskiego lub spoza regionu, o ile zrealizują wybrany do dofinansowania kurs na terenie podregionu elbląskiego oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Rekrutacja:

UWAGA - ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

Proces rekrutacji o charakterze otwartym i ciągłym rozpocznie się 24.10.2016 r. i prowadzony będzie
do momentu zrekturowania min. 333 osób (w tym 200 kobiet i 133 mężczyzn) bądź wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Uczestników projektu, jednak nie dłużej niż do  30.06.2017 r.

 

Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem podregion elbląski, w skład którego wchodzą powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, Miasto Elbląg.

 

 

Wartość projektu: 2 018 146,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 715 424,53 zł

 

Więcej informacji:

Biuro projektu ul. Feliksa Nowowiejskiego 9 lok. 401, 10-006 Olsztyn

tel. 512 022 695 email: wm@eurekagroup.pl

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 16:00

więcej informacji