Ogłoszenie o konkursie o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę II”

Ogłoszenie o konkursie o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę II”

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A, ogłasza konkurs zamknięty nr 2/10.3/2016 na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu „Masz pomysł – masz firmę II”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy,

Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia,

 projekt „Masz pomysł – masz firmę II”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu:

RPWM.10.03.00-28-0009/15-00

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 19.09.2016 – 20.09.2016

w godzinach pracy Biura, tj. 8:00 – 15:00

w Biurze Projektu w Pasłęku, przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A

 

Na realizację jednorazowego wsparcia finansowego przewidziana jest kwota: 1.788 864,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 23 232,00 zł. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona.

Zgodnie z Regulaminem Projektu §10 ust. 1 warunkiem ubiegania się o jednorazowe wsparcie finansowe  jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

 

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu 2 kompletów dokumentów – każdy komplet w oddzielnym skoroszycie (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.dotacje2.screp.pl w zakładce „do pobrania” oraz jako załączniki zamieszczone poniżej niniejszego ogłoszenia.

 

Na 1 komplet składa się:

 1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego – parafowany na każdej stronie i podpisany w wyznaczonym miejscu. Wszystkie wymagane pola wypełnione. (pobierz)
 2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – zał. Nr. 1
 3. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – Każda strona musi być ponumerowana i parafowana. Wszystkie wymagane pola wypełnione. (zał. Nr 2) (pobierz)
 4. Załącznik do biznes planu - analiza finansowa - dokument powinien zostać wydrukowany oraz złożony w wersji elektronicznej tj. nagrany na nośnik CD w jednym egzemplarzu (pobierz)
 5. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków. (zał. Nr 3) - (pobierz)
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (zał. Nr 4) - (pobierz)
 7. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań. (zał. Nr 5) - (pobierz)
 8. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy(zał. Nr 6)  - (pobierz) lub
 9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (zał. Nr 7) - (pobierz)
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. Nr 8) - (pobierz)
 11. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (zał. Nr 9) - (pobierz)
 12. Oferty potwierdzające cenę zakupów zaplanowanych w części D-1 biznes planu (przynajmniej jedna oferta do każdego zakupu)
 13. Inne dokumenty stanowiące uzupełnienie biznes planu, niezbędne do prawidłowej jego oceny (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) np.:
 14. - deklaracje współpracy

  - kosztorys inwestorski

  - prawo jazdy

  - dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

  - inne

 

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy” lub postawić kreskę.

 

UWAGI dodatkowe:

a)    Dokumenty należy spakować w jedną kopertę, podpisać imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem ewidencyjnym nadanym w trakcie rekrutacji.

b)   Dokumenty należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Projektu w terminie o którym mowa w ogłoszeniu. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu.

c)    Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

d)   Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób:
„Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane
„Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony ….., data i podpis”.

e)    W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego i wykształcenia ocena odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku gdy wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie i zbieżność doświadczenia zostały załączone na etapie rekrutacji obowiązkowo należy dołączyć je po raz kolejny.

f)    Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe  odbywa się zgodnie z § 11 regulaminu projektu zamieszczonego na stronie internetowej projektu www.dotacje2.screp.pl

g)    Ocena biznes planu odbywa się w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego. Wzór karty oceny (zał. Nr 18b do Regulaminu Projektu) pobierz.pdf

 

 

Źródło: SCREP