Masz pomysł na rozwój swojej firmy? Sprawdź, co możesz zrobić.

Masz pomysł na rozwój swojej firmy? Sprawdź, co możesz zrobić.

Priorytety polityki unijnej w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości kładą coraz większy nacisk na wsparcie firm o potencjale innowacyjnym. Świadomość korzyści wynikających z wprowadzania nowych rozwiązań jest coraz większa, jednak polski biznes powinien zacząć gonić konkurencję z innych krajów, tym bardziej, że sprzyja temu ogromny potencjał, drzemiący w rodzimych spółkach.

Co stoi na przeszkodzie do wprowadzania innowacji?
Według badania przeprowadzonego przez GUS na temat innowacyjnej działalności firm, „co czwarte przedsiębiorstwo przemysłowe oraz co piąte usługowe, wskazuje niemożność finansowania tego rodzaju działalności ze źródeł wewnętrznych, a co szóste przedsiębiorstwo przemysłowe i co siódme usługowe, ma problem z dostępem do zewnętrznych środków.”
Decyzja o rozpoczęciu prac z zakresu B+R i wdrażania nowych rozwiązań w firmie, wiąże się z zaangażowaniem dodatkowych, często niemałych środków finansowych. Jeśli przedsiębiorca ich nie ma, pozostają dotacje lub kredyty, ale tu barierę stanowić może brak wkładu własnego lub np. zabezpieczenia w postaci nieruchomości.
Analizy rynku wskazują, że obok specyfiki branży, to właśnie niewystarczające fundusze najczęściej powodują, że przedsiębiorcy nie decydują się na działalność innowacyjną lub znacznie ograniczają jej zakres.


Zwrotne instrumenty finansowe
Zwrotne instrumenty to nic innego jak różnorodne sposoby wsparcia przedsiębiorców ze środków dystrybuowanych w ramach funduszy unijnych, takie jak preferencyjne kredyty, pożyczki, mikropożyczki czy poręczenia i gwarancje kredytowe. Otrzymane wsparcie należy zwrócić, dzięki czemu środki trafiają do puli, z której skorzystać może kolejny przedsiębiorca.
Nie były one dotychczas aktywnie promowane, stąd wiele firm nie rozpoznaje ich lub myli z komercyjnymi ofertami. W nowej perspektywie finansowej dla środków unijnych 2014-2020, będą stanowiły jedną z głównych form wsparcia dla przedsiębiorców.

FG POIG - bezpłatna gwarancja
Gwarancje spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis udzielane przez BGK, cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy posiadają zdolność kredytową i nie podlegają wykluczeniom branżowym. Atrakcyjnym rozwiązaniem okazało się m.in. uproszczenie formalności oraz dostępność finansowania nawet dla tych, którzy nie posiadają wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu lub pomimo jego posiadania nie chcą go zastawiać.
W lutym 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił 250 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dzięki utworzeniu Funduszu Gwarancyjnego przeznaczonego na rozwój innowacyjnej działalności przedsiębiorstw.
Gwarancje FG POIG można otrzymać tylko na kredyty udzielane w ramach nowych umów: obrotowe, udzielane na okres do 27 miesięcy i inwestycyjne, do 99 miesięcy. Mogą być nimi obejmowane również kredyty w rachunku bieżącym.

Korzyści dla kredytobiorcy można mnożyć, jednak najistotniejsze to:

  • finansowanie prorozwojowej i proinnowacyjnej działalności w firmie,
  • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
  • wsparcie informacyjno-doradcze po stronie banków kredytujących i BGK,
  • bezpłatne korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60% kapitału kredytu,
  • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
  • możliwość ubiegania się o wsparcie na sprawdzonych zasadach pomocy de minimis i procedur programu gwarancji de minimis (kredyty obrotowe i inwestycyjne).

Ze środków FG POIG kredytobiorca może skorzystać, jeżeli jednocześnie spełnia kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz jedno z kryteriów stanowiących o innowacyjności firmy. (Więcej tu: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-ramach-funduszu-gwarancyjnego-dla-rozwoju-innowacyjnosci-msp-fg-poig/.)


Przyznawanie gwarancji FG POIG cechuje wyjątkowo prosta procedura - wszystkie formalności są załatwiane w banku kredytującym. Wniosek o udzielenie gwarancji Klient składa razem z wnioskiem kredytowym. Co ważne, przedsiębiorca wnioskując o gwarancję, nie musi udowadniać bankowi kredytującemu, że spełnia kryterium dostępu. Wystarczy, że złoży tylko taką deklarację w formie oświadczenia. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium muszą być dostępne w firmie, ale nie są wymagane przez bank na etapie wnioskowania. Decyzja o udzieleniu gwarancji jest podejmowania jednocześnie z decyzją o udzieleniu kredytu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzono również możliwość gwarantowania kredytów w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez dostarczania faktur do banku.
Co ważne, bezpłatne gwarancje dostępne będą tylko do końca 2016 roku, zatem warto już teraz przemyśleć, czy nie skorzystać z narzędzia, pozwalającego na wprowadzenie rozwiązań, które pomogą firmie wypłynąć na szerokie wody.

 

 

Źródło: EPT