Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru do konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru do konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru 26 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16 Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

26 sierpnia 2016 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16 Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

 

Aktualizacji podlegają również następujące załączniki do regulaminu  konkursu tj.:

  1. Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  2. Załącznik nr 2 Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  3. Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu.
  4. Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  5. Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  6. Załącznik nr 16 Lista  sprawdzająca do umowy o dofinansowanie projektu

 

Aktualizacja załącznika nr 3 polega na dodaniu w części „Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:” brakującego załącznika stanowiącego podstawę oceny kryteriów merytorycznych specyficznych, a mianowicie:

35. Oświadczenie (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca), że realizacja projektu nie spowoduje spadku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE (dotyczy Poddziałania 1.2.2).

 

W załączonym poniżej pliku znajdują się wzory dokumentów.

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, ze względu na dodanie dodatkowego załącznika w Poddziałaniu 1.2.2 podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 31 października 2016 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

więcej: