1.5 Nowoczesne firmy/podziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów.

1.5 Nowoczesne firmy/podziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów.

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 15 000 000,00 EUR [1] co daje kwotę 65 454 000,00 PLN.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spin-off i spin-out)

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związane jbezpośrednio z EFRR

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.
  • remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

więcej: