1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.04.02-IP.03-28-002/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 050 150,00 EUR [1] co daje kwotę 8 946 034,54 PLN.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067- Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

  • przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Minimalna wartość projektu: 8 200 600,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 8 200 600,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 16 401 200,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

więcej: