1.5 Nowoczesne firmy/poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów.

1.5 Nowoczesne firmy/poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów.

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 15 000 000,00 EUR co daje kwotę 65 454 000,00 PLN.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

056 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw; 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu dla średnich przedsiębiorstw.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 6 500 000,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi: 30% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw; 40% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

więcej