1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw - ogłoszenie konkursu

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw - ogłoszenie konkursu

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 8 000 000,00EUR [1] co daje kwotę 35 408 800,00 PLN.
 

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

002 - Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach;

056 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,

057 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,

063 - Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią dla MŚP

064 - procesy badawcze i innowacyjne w MŚP ( w tym systemy bonów)

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi:

 

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Studium Wykonalności

Infrastruktura B+R

Małe przedsiębiorstwo

70%

45%

70%

70%

Średnie przedsiębiorstw

60%

35%

60%

60%

Duże przedsiębiorstwo

50%

25%

50%

50%

 


Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

 

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Studium Wykonalności

Infrastruktura B+R

Małe przedsiębiorstwo

30%

55%

30%

30%

Średnie przedsiębiorstw

40%

65%

40%

40%

Duże przedsiębiorstwo

50%

75%

50%

50%

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU