Lotnicza - kompleks - 4,4 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: Elbląg, ul. Lotnicza
 • Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: obręb nr 23 działki zabudowane nr 38/21, 38/4, 38/40, 38/38, 38/39, 38/32.
 • Współrzędne geograficzne: N 54°14'62.14 E 19°42'83.02
 • Miasto/Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: Bp
 • Różnica poziomów terenu [m]: 0,6
 • Obecne użytkowanie: teren w części użytkowany
 • Opis nieruchomości: w części zabudowany, po byłych koszarach wojskowych z dostępnymi obiektami do adaptacji lub całkowitego remontu, tj. magazyny, warsztaty, bocznica kolejowa z rampą, obiekty biurowe i mieszkalne, Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowa, zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości od ul. Lotniczej, Dojazd do nieruchomości samochodami o masie całkowitej powyżej 3,5 t odbywać się może od strony ul. Akacjowej.
 • Budynki i zabudowania na terenie: tak

Powierzchnia nieruchomości:

 • Powierzchnia całkowita: 16 ha
 • Pomieszczenia i budynki na terenie: Na terenie nieruchomości znajdują się obiekty magazynowe, warsztatowe, rampa, bocznica kolejowa, obiekty biurowe i mieszkalne połączone siecią komunikacyjną:
 • Budynki magazynowe o pow. 4105,43 m2
 • Wiata magazynowa o pow. 310,46 m2
 • Budynki warsztatowe o pow. 530,51 m2
 • Budynki garażowe o pow. 105,54 m2
 • Budynek hangarowy o pow. 1805,64 m2
 • Budynki mieszkalno-biurowe o pow. 9530,63 m2
 • Budynek hali sportowej o pow. 799,17 m2
 • Kształt działki: nieregularny prostokąt
 • Możliwość powiększenia o obszar przylegający do nieruchomości.

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Lotnicza
 • Autostrada / droga krajowa [km]: autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 3 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: ok. 0,2 km
 • Bocznica kolejowa [km]: ok. 0,2 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: dla znacznej części obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dla działek nr 38/7, nr 38/8 i nr 38/15. Wschodnia część działki nr 38/16 objęta jest uchwałą nr XXII/405/96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rzemieślniczej „Dębowa” w Elblągu. W dniu 26 czerwca 2014 r., zgodnie z uchwałą nr XXX/864/2014 Rady Miejskiej w Elblągu, wszczęta została procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Dębowej i ul. Akacjowej w Elblągu, który obecnie znajduje się w fazie projektowej.

Do czasu uchwalenia nowego planu i ustalenia nowych zasad zagospodarowania terenu oraz z uwagi na przeznaczenie w obowiązującym obecnie planie, na części działki nr 38/16 pod ulicą obszarową – ulica Akacjowa, należy organizować obsługę komunikacyjną terenu, z możliwością urządzenia placu manewrowego.

Dodatkowe informacje:  http://www.inwestycje.elblag.pl/s/kompleks-nieruchomosci-ul-lotnicza

Istniejąca infrastruktura: nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomości przebiega czynna elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV, Przez działkę nr 38/15 przebiega sieć wodociągowa i energetyczna oraz nieczynny odcinek sieci ciepłowniczej, na działce zlokalizowane są ponadto studzienka ogólnospławna, studzienki sieci ciepłowniczej oraz słup energetyczny niskiego napięcia, przez działkę nr 38/16 przebiega sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji deszczowej oraz nieczynny odcinek sieci ciepłowniczej, na działce zlokalizowanych jest 7 słupów energetycznych niskiego napięcia.

Zgodnie z opinią Energa Operator S.A. przyłączanie nowych podmiotów w tym obszarze wymagać będzie rozbudowy istniejącej sieci, a także budowy stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zakres rozbudowy i budowy uzależniony będzie od zapotrzebowania na moc deklarowanego przez nowo przyłączone podmioty. Nabywcy poszczególnych obiektów winni wystąpić do Energa Operator S.A. ze stosownymi wnioskami o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Według opinii przekazanej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. istnieje możliwość zasilenia przedmiotowego terenu w gaz z gazociągu średniego napięcia (DN 150) zlokalizowanego w ul. Grunwaldzkiej, jednakże pod warunkiem uzyskania zgody na przekroczenie drogi wojewódzkiej oraz torów kolejowych.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. wstępnie zapewniła zaopatrzenie w wodę obiektów zlokalizowanych na gruntach będących przedmiotem przetargu w ilości ok. 20 I/s z miejskiej sieci wodociągowej znajdującej się w ul. Lotniczej na wysokości dz. nr 20/43. Z kolei ścieki sanitarne w ilości nieprzekraczającej 5 I/s mogą być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Lotniczej na wysokości dz. nr 20/41.

Szczegółowe warunki techniczne włączenia do poszczególnych sieci infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, Nabywcy zobowiązani są uzyskać u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

Uzbrojenie:

Elektryczność

Tak,

Napięcie SN - 15 kV, NN - 0,4 kV,

W granicach nieruchomości, obecna linia  NN przechodząca przez działkę 38/15, 38/16        (7 słupów energetycznych NN)

Gaz

Tak,

Na obszarze działki 20/1

Odległość przyłącza od granicy działki nr 38/15 – 450 m

Średnica rury - 100 mm

Gazociąg SN (DN – 150)

Wodociąg

Tak,

W granicach działek 20/1 i 38

Zaopatrzenie w wodę – 20l/s

Kanalizacja

Tak, w drodze,

Na działce dostępna jest studzienka ogólno spławna

W granicach działek 20/1 i 38

Ilość nieprzekraczająca 5l/S

Sieć ciepłownicza

Tak, w działce - aktualnie nieczynna

Telefon

Tak, W granicach działek 20/1 i 38

 


Dodatkowe zdjęcia