Pierwsze kroki

 

Spis ewidencji przedsiębiorców prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 zastępuje dotychczasowy EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wniosek można wypełnić on-line przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi „krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1.

Tutaj możesz wypełnić wniosek http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Jeżeli nie posiadasz podpisu certyfikowanego lub nie posiadasz profilu zaufanego, wydrukowany wniosek CEDG-1 możesz złożyć w pobliskim Urzędzie Miasta lub Gminy.

 

Kontakt w Urzędzie Miejskim w Elblągu:

Departament Organizacyjny
ul. Łączności 1
budynek „A”, pokój 100

Biuro Podawcze, stanowiska 5,6,7,8
e-mail: do@umelblag.pl
tel. 55 237 47 53 - Ewa Stołycia
tel. 55 237 47 54 - Lidia Grabowska

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: do@umelblag.pl

godziny pracy:
7.30 - 15.30 poniedziałek, środa, czwartek
7.30 - 16.30 wtorek
7.30 – 14.30 piątek

 

 

Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru, ale nie jest konieczne, by zgłoszenia dokonali łącznie wszyscy wspólnicy. Jeżeli zgłoszenia dokonuje jeden albo niektórzy wspólnicy, pozostali uczestnicy spółki mają obowiązek współdziałania. Obowiązek współdziałania obejmuje przede wszystkim:

  • przygotowanie notarialnie poświadczonych podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki,
  • uzgodnienie wszelkich danych, na przykład. adresu spółki, o ile nie zostały one przewidziane w umowie,
  • poniesienie kosztów rejestracji, gdy spółka nie dysponuje własnymi środkami pieniężnymi.

W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).

https://ems.ms.gov.pl/start

http://www.krs-online.com.pl/formularze/krs_form_w01.pdf

 


Spółkę cywilną mogą utworzyć (zawrzeć umowę spółki) co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń. Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

 


  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Więcej...
  • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Więcej...

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), skierowanej do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

W dokumencie pod nazwą „Oferta IOB” możecie Państwo znaleźć informacje o zakresie działalności poszczególnych instytucji wraz z wykazem aktualnych propozycji szkoleń, warsztatów oraz doradztwa w różnorodnych formach. Dodatkowo dokument zawiera dane kontaktowe do przedstawicieli IOB, którzy są odpowiedzialni za wymienione elementy przedstawionej oferty. Udostępnione Państwu dane będą cyklicznie aktualizowane.

Polecamy!


logo-epk.png

Wirtualny Punkt Kontaktowy na którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące działalności gospodarczej, w tym:

  • właściwe przepisy prawa,
  • kontakty do organów realizujących procedury,
  • szczegółowe instrukcje dalszego postępowania,
  • jak krok po kroku otworzyć własną firmę w konkretnej branży.

Poprzez Centrum Pomocy można uzyskać informację m.in. na temat interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Więcej...